аарад

Kalmyk-Russian Dictionary / ed. Muniev B.D

гурьбой

ундасҗах хөөд аарад худгур гүүлдв — жаждущие овцы гурьбой побежали к колодцу